Proyectos y contratos

  • "Universidad y grupos intermedios: acercar la realidad al aula a través del aprendizaje constructivo y orientado a proyectos", 2016-2017. Investigador principal: Sara González Gómez. Ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat (UIB). UIB I ICE-IRIE. Proyecto.
  • PID 151647 - "Aprendre per projectes. Organització d'una exposició sobre l'escola del Primer Franquisme", 2016-2017. Investigador principal: Francisca Comas Rubí. Ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat (UIB). UIB I ICE-IRIE. Proyecto.